ŠTATÚT SÚŤAŽE 

Vyhraj hru Neuromarketing v praxi

(ďalej len „Súťaž“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
  Obchodné meno: Digitálna Univerzita
  Sídlo: Obchodná 560/39, Bratislava – mestská časť Staré mesto 811 06
  IČO: 53715993
  DIČ: 2121522425
  Zapísaný v registri: Evidencia občianskych združení
 2. Termín konania súťaže
  Súťaž sa uskutoční v období od (14. 02. 2022, 12:00) do (18. 02. 2021, 12:00). V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
 3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
  Účastníkom súťaže môže byť fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov.
  Súťaže sa nemôže zúčastniť člen združenia Digitálna Univerzita a jeho otec, mama, sestra, brat, syn alebo dcéra. Organizátor si vyhradzuje právo podľa vlastného rozhodnutia vyradiť účastníka, a to najmä z dôvodu fiktívnych a nekalých aktivít v súvislosti so súťažou, či pri existencii podozrenia na takéto aktivity.
 4. Podmienky účasti v súťaži
  Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže odpovedal v komentári na súťažnú otázku: „Aké taktiky na zvýšenie predaja poznáš“, v súťažnom príspevku uverejnenom v deň začiatku konania súťaže, na Facebook stránke Digitálnej Univerzity, sídliacej na webovej adrese: https://www.facebook.com/digitalnauniverzita alebo v príspevku na Instagrame na profile Digitálnej Univerzity, sídliacom na webovej adrese https://www.instagram.com/digitalnauniverzita. Informácie o hre nájde účastník na adrese https://www.filipkuna.sk/neuromarketing-v-praxi/.
 5. Výhra
  3 x výhrou v súťaži je:
 • cena: kartová hra Neuromarketing v praxi
 1. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
  Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže, budú najneskôr nasledujúci pracovný deň vyžrebovaní 3 víťazi spomedzi platne prihlásených účastníkov formou náhodného žrebovania z komentárov pod súťažnými príspevkami na Facebooku a na Instagrame.
  Oznámenie o víťazoch súťaže bude zverejnené na Facebook profile Digitálna Univerzita a na stories profilu Digitálna Univerzita na Facebooku a na Instagrame. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný organizátorom prostredníctvom súkromnej správy na profil, prostredníctvom ktorého sa uverejnením komentáru pod súťažným príspevkom zapojil do súťaže. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.
 2. Spôsob odovzdania výhry
  Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora. V prípade ak Výherca svoju poštovú adresu Organizátorovi do 14 dní od výhry neposkytne a zároveň nedošlo k dohode o odovzdaní výhry iným spôsobom, žrebovanie sa zopakuje.
 3. Ochrana osobných údajov
 1. Ak sa rozhodnete zapojiť do súťaže, Vaše osobné údaje poskytujete združeniu Digitálna Univerzita, Obchodná 560/39 81106 Bratislava – mestská časť Staré Mesto zapísané, IČO: 53715993, zapísaná v registri Evidencia občianskych združení.
 2. Zapojenie sa do súťaže je výlučne dobrovoľné a záleží na rozhodnutí Účastníka. Zapojením sa do súťaže Účastník súhlasí s pravidlami súťaže. Zároveň Účastník berie na vedomie a súhlasí, že organizátor ako prevádzkovateľ podľa Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) bude pre účely realizácie súťaže spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu: (i) meno a priezvisko resp. Facebook-nick Účastníka, (ii) verejný profil Účastníka na Facebook-u, (iii) emailová adresa registrovaná na sociálnej sieti Facebook, (iv) komentáre, obrázky, fotografie vložené Účastníkom na Facebookovú stránku súťaže (ďalej len „osobné údaje“). Ak sa Účastník stane výhercom súťaže, organizátor bude spracovávať aj ním uvedenú adresu a telefonický kontakt potrebné pre doručenie výhry. Právny základom spracovávania je teda súhlas Účastníka ako dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, ktorý je vyjadrený zapojením sa do vyhlasovanej súťaže. Osobné údaje budú spracovávané za účelom účasti Účastníka v súťaži, vyhodnotenia priebehu súťaže, vyhlásenia jej výsledkov a doručenia výhry.

III. Osobné údaje budú spracovávané po dobu, po ktorú bude trvať účel ich spracovávania, najdlhšie však po dobu jedného roka po skončení súťaže. Účastník môže svoj súhlas so spracovávaním osobných údajov kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním e-mailom zaslaným na adresu: studium@digitalnauniverzita.sk alebo písomne na adrese: Digitálna Univerzita, Obchodná 560/39 81106 Bratislava – mestská časť Staré Mesto. Účastník berie na vedomie, že odvolaním jeho súhlasu so spracovávaním osobných údajov nebude jeho ďalšia účasť v súťaži resp. odovzdanie výhry objektívne možné.

 1. Na spracovávaní osobných údajov sa môžu podieľať aj tzv. sprostredkovatelia, ktorí zabezpečujú marketingovú podporu organizátora a tiež doručovacie spoločnosti zabezpečujúce doručenie výhry výhercovi.
 2. Osobné údaje budú zverejnené iba v rozsahu, v akom ich zverejnil sám Účastník súťaže. Účastník berie na vedomie, že jeho komentár alebo iná aktivita na Facebooku je resp. môže byť verejná. Pre prípad, že sa Účastník stane výhercom súťaže, Účastník zároveň udeľuje organizátorovi súhlas na zverejnenie jeho mena a priezviska (prípadne prvého písmena priezviska) resp. Facebook nick Účastníka ako výhercu súťaže na Facebookovej stránke: https://www.facebook.com/digitalnauniverzita. Účastník tiež súhlasí, že organizátor a/alebo doručovateľ výhry ho bude v súvislosti s výhrou a jej doručením kontaktovať telefonicky a elektronickými prostriedkami (cez Facebook alebo e-mailovou správou na adresu registrovanú na sociálnej sieti Facebook).
 3. Účastník nie je oprávnený v rámci súťaže poskytovať organizátorovi akékoľvek osobné údaje či obrazové alebo zvukovo-obrazové záznamy (fotografie/videá) iných osôb. Ak tak účastník napriek tomu urobí, takto získané osobné údaje budú považované za náhodne získané, bez stanovenia ich účelu spracovávania zo strany prevádzkovateľa a správa obsahujúca takéto osobné údaje bude organizátorom odstránená s tým, že príspevok/správa Účastníka nebude zaradený/á do súťaže.

VII. Účastník ako dotknutá osoba má právo (i) na základe písomnej (vrátane elektronickej) žiadosti na prístup k svojim údajom podľa čl. 15 GDPR; (ii) na opravu nesprávnych, resp. doplnenie neúplných údajov; (iii) vymazanie údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo v  prípadoch a za podmienok uvedených v čl. 17 GDPR, (iv) obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR; (iv) získať údaje, ktoré poskytol prevádzkovateľovi a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi za podmienok uvedených v čl. 20 GDPR; (v) namietať podľa čl. 21 GDPR. Svoje práva môžete uplatniť elektronicky na adrese: studium@digitalnauniverzita.sk alebo písomne na adrese: Digitálna Univerzita, Obchodná 560/39 81106 Bratislava – mestská časť Staré Mesto.

VIII. Pri podozrení na nezákonné spracovávanie osobných údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika; www.dataprotection.gov.sk .

V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte: studium@digitalnauniverzita.sk

 1. Záverečné ustanovenia
  Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Meta (Facebook a Instagram) nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Meta (Facebook a Instagram) takéto záväzky ani nevznikajú.
  Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Meta (Facebook a Instagram! a nie je s Meta (Facebook a Instagram) inak spojená.

  V Bratislave, dňa 14. 02. 2022.