Podmienky spracovania a ochrany Vašich osobných údajov.

V prípade, že nám zveríte Vaše osobné údaje, zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa preto, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s nariadením GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov platné od 25.5.2018).

Správca webstránky www.digitalnuniverzita.sk

Digitálna Univerzita, Obchodná 560/39, Bratislava, (ďalej len „prevádzkovateľ“) spracúva Vami poskytnuté osobné údaje, v súlade s ustanoveniami Zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. v aktuálnom a platnom znení (ďalej len „Zákon“). Prevádzkujeme webovú stránku www.digitalnauniverzita.sk. Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, t.j. určujeme, ako budú spracované, za akým účelom a na ako dlho. Prípadne vyberáme ďalších spracovateľov, ktorí nám s ich spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať e-mailom: STUDIUM@DIGITALNAUNIVERZITA.SK alebo priamo z webu digitalnauniverzita.sk v záložke Kontakt.

Prehlásenie

Prehlasujeme, že ako správca Vašich osobných údajov, spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, to znamená, že:

Budeme spracovávať Vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu.
Splníme si podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov.
Umožníme Vám a budeme Vás podporovať v uplatňovaní a plnení si Vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami zveríte, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

Poskytovanie vzdelávacích služieb – Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail a mobil (telefónne číslo), nevyhnutne potrebujeme k zabezpečeniu vzdelávania (napr. zaslanie prístupov do aplikácie, komunikáciu ohľadom vzdelávania a pod.).

Vedenie účtovníctva – Vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Marketing – zasielanie informačných mailov. Vaše osobné údaje (e-mail, mobil a meno) môžeme využívať za účelom priameho marketingu – zasielanie noviniek a ponúk na kurzy. Ak ste sa registrovali cez našu web stránku, robíme tak z oprávneného záujmu, pretože predpokladáme, že Vás vzdelávanie v oblasti online marketingu zaujíma.

Pokročilý marketing – cookies, resp. využívanie pamäti prehliadača za účelom implementácie nástrojov ako Google Tag Manager, Google Analytics a remarketingových nástrojov ako Facebook pixel alebo Google ads.

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame Vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránke prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že vďaka tomu Vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby. Cookies pre cielenie reklamy budú spracované len na základe Vášho súhlasu. Naše webové stránky je možné prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

V maximálnej možnej miere chránime osobné údaje pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich, ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov.

Poskytovanie osobných údajov tretím osobám

K Vašim osobným údajom môžu mať prístup naši zamestnanci alebo spolupracovníci. Pre zabezpečenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme poskytovať vo vlastnej réžii, využívame služby a aplikácie spracovateľov:

Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Váš Hosting s.r.o., Zbožská 1385/40, 288 02 NYMBURK, Česko

Je možné, že sa pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie alebo spracovateľov. Sľubujeme Vám však, že v takomto prípade pri výbere budeme na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte veľa práv. Ak budete chcieť niektoré z nich využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: STUDIUM@DIGITALNAUNIVERZITA.SK Máte právo na informácie, ktoré sa napĺňa už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov. Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my Vám doložíme do doby 10 dní, aké Vaše osobné údaje spracovávame a prečo. Ak sa u Vás niečo zmení alebo budete považovať svoje osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov. Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame Vaše nepresné údaje, prípadne, ak sa domnievate, že vykonávame spracovávanie údajov nezákonne, ale nechcete ich všetky zmazať alebo ak by ste vzniesli námietku proti ich spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účely spracovania (napr. odhlásením sa z distribučného zoznamu obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení).

Právo na prenositeľnosť.
Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že Vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. V tomto prípade potrebujeme na to aspoň 20 dní.

Právo na výmaz.
Vaším ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na Vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete želať, máte na to právo. V takomto prípade vymažeme všetky Vaše osobné údaje zo svojho systému a zo systémov všetkých ďalších spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 10 dní. V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady počas doby stanovenej zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu Vás budeme informovať e-mailom.

Sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.
Ak máte pocit, že s Vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou žiadosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme radi, ak o takomto prípadnom podozrení budete informovať najprv nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadne pochybenie okamžite napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení.
Články, produkty alebo služby Vám posielame, ak ste náš zákazník alebo partner na základe oprávneného záujmu. Posielame Vám ich len na základe Vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov kliknutím na odhlasovací odkaz v každom zaslanom e-maily.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o Vašich osobných údajoch a využívať ich iba pre účely zabezpečenia Vášho vzdelávania.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 30.7.2021.

Digitálna Univerzita